Skip to main content

OC Bus

Text4Alert

Translate:
Tiếng Việt
Được thông báo trước khi đi!

Text4Alerts là tính năng nhắn tin của Cơ Quan Chuyên Chở Quận Cam giúp quý vị nhận cảnh giác hành khách trên điện thoại đi động. Chỉ cần chọn lộ trình quý vị muốn được thông báo, và khi có đi vòng, đổi thời biểu hay bất cứ điều gì khác ảnh hưởng đến lộ trình thì quý vị sẽ được tin nhắn trên điện thoại di động, cảnh giác về thay đổi đó. Khi ghi danh, quý vị cũng sẽ được tin nhắn về các chương trình và dịch vụ xe buýt OCTA đặc biệt.

Ghi danh để nhận cảnh giác qua điện thoại

Quý vị có thể dùng điện thoại di động để ghi danh nhận cảnh giác. Sau đây là thí dụ về cách thức hoạt động khi ghi danh qua điện thoại.

Text4Alert

NHẮN TIN
Gởi tin nhắn đến số: 91923

ĐÁNH
Đánh từ khóa JOIN, rồi khoảng trống, rồi lộ trình quý vị muốn. Quý vị có thể ghi danh cho đến 5 lộ trình mỗi tin nhắn. Để khoảng trống giữa mỗi lô trình.

THÍ DỤ
JOIN 43 57 60
(Tin nhắn này sẽ ghi danh quý vị cho Lộ Trình 43, 57 và 60)

XÁC NHẬN
Quý vị sẽ được tin nhắn xác nhận rồi sẽ được ghi danh.

GIÚP ĐỠ
Nhắn tin HELP (GIÚP ĐỠ) để được GIÚP ĐỠ. Nhắn tin STOP (NGƯNG) để HỦY BỎ.

Lưu ý: Tính phí gởi tin nhắn và dữ liệu tiêu chuẩn. Xin hỏi hãng điện thoại để biết chi tiết về tin nhắn của chương trình quý vị.

Làm thế nào để ngưng nhận tin nhắn từ OCTA?

Nếu ghi danh dịch vụ tin nhắn Text4Alerts của OCTA, muốn ngưng nhận tin nhắn từ OCTA, thì quý vị chỉ cần nhắn từ “STOP” (NGƯNG) gởi đến số 91923 sau đó quý vị sẽ được gỡ bỏ khỏi danh sách nhận TẤT CẢ tin nhắn từ OCTA.

Nếu chỉ muốn không gỡ ghi danh một lộ trình đường cụ thể thì chỉ cần nhắn từ “STOPALERT” (NGƯNG CẢNH GIÁC) và số lộ trình quý vị muốn ngưng nhận tin nhắn rồi gởi đến số 91923 sau đó quý vị sẽ được gỡ bỏ khỏi danh sách tuyến đó.

THÍ DỤ :
STOPALERT 43

Lưu ý: Tính phí gởi tin nhắn và dữ liệu tiêu chuẩn. Xin hỏi hãng điện thoại để biết chi tiết về tin nhắn của chương trình quý vị.

Quý vị có thể xem Điều Khoản và Điều Kiện tại đây.

Xem Chánh Sách Riêng Tư tại  octa.net/disclaimer.