Bus - Service Alerts Viet

Skip navigation Reduce Motion High Contrast Careers Contact Us
  • Thông tin quan trọng cho khách hàng

  • Dịch vụ OC Bus dự kiến đang hoạt động và. Người đi xe nên tiếp tục kiểm tra trang web này để biết các cập nhật mới nhất về dịch vụ OC Bus hoặc bằng cách gọi cho Trung tâm Thông tin Khách hàng OCTA theo số (714) 636-7433.

    Trong khi vẫn chưa đạt được thỏa thuận, các cuộc đàm phán lao động đang diễn ra giữa OCTA và công đoàn đại diện cho 150 công nhân bảo trì của OCTA.

    Công đoàn cho biết họ có thể kêu gọi một cuộc đình công một lần nữa bất cứ lúc nào, điều này sẽ làm gián đoạn thêm dịch vụ xe buýt cho hơn 100.000 hành khách hàng ngày ở Quận Cam.

    OCTA vẫn cam kết đạt được một giải pháp thông qua các cuộc đàm phán lưu ý rằng một cuộc đình công là không cần thiết và tạo gánh nặng bất công cho hành khách đi xe buýt.

Get Connected