Skip to main content

Senior Mobility Program

Translate:
Tiếng Việt

Chương Trình Chuyển Chở Y Tế Không Khẩn Cấp cho Lão Niên

Chương Trình Chuyên Chở Y Tế Không Khẩn Cấp cho Lão Niên (Senior Non-Emergency Medical Transportation Program, hay SNEMT) của OC Go cung cấp dịch vụ chuyên chở cho người lớn tuổi cần được chuyên chở với chi phí thấp để đi đến các buổi hẹn y tế, nha sĩ, trị liệu, chương trình thể dục, thử nghiệm và các chuyến đi khác liên quan đến sức khỏe. OCTA tài trợ cho quỹ OC Go qua Office on Aging của Quận Cam để tăng cường chương trình. Chương trình SNEMT được Office on Aging điều hành, cơ quan này nhận tài trợ từ các cơ quan bổ sung cho chương trình. Lão niên 60 tuổi trở lên đều đủ điều kiện tham gia chương trình này.

Xin vào mạng lưới officeonaging.ocgov.com để biết thêm thông tin về Chương Trình Chuyên Chở Y Tế Không Khẩn Cấp cho Lão Niên tại Quận Cam, hoặc gọi số (800) 510-2020.