Skip to main content

OC Bus

Cải Tiến Thay Đổi Dịch Vụ Xe Buýt

Translate:
Tiếng Việt

Có Hiệu Lực từ ngày 12 tháng Năm, 2024

Các Cải Tiến Thay Đổi Dịch Vụ Xe Buýt tóm lược những cải tiến dịch vụ sắp tới cho OC Bus. Thay đổi dịch vụ này sẽ gồm các thay đổi nhỏ về lịch biểu, gồm thêm các chuyến đi mới hoặc điều chỉnh các chuyến đi để cải tiến phẩm chất của dịch vụ và thực hiện tốt hơn.

  • Điều Chỉnh Lịch Biểu
    1, 29, 30, 37, 43, 46, 47, 50, 53, 59, 60, 64, 70, 71, 76, 79, 89, 167, 178, 529, 543

Tạo Busbook - Tháng 5 năm 2024 Busbook hoàn chỉnh - Tháng 5 năm 2024


Thông tin chi tiết

Lộ trình 37:
Những ngày trong tuần: Thêm chuyến Northbound 3:16 chiều về hướng Bắc để tạo điều kiện đi đến Loara và Garden Grove High Schools.

Lộ trình 43:
Những ngày trong tuần: Thêm chuyến vế phía Bắc để tăng số xe lên mỗi 30 phút.

Lộ trình 46:
Những ngày trong tuần: Chuyến về hướng Đông 2:20 trưa sẽ được điều chỉnh để khởi hành lúc 2:10 trưa để đến Gilbert High School.

Lộ trình 47:
Những ngày trong tuần: Cung cấp tần suất tám phút về phía nam Fairview Street và Westminster Avenue về phía nam từ 7:00 sáng đến 9:00 sáng.

Lộ trình 59:
Những ngày trong tuần: Chuyến đi về phía Đông lúc 3:33 chiều sẽ được điều chỉnh để khởi hành lúc 3:23 chiều để đến Trường Trung Học Century.

Lộ trình 64:
Những ngày trong tuần: Tần suất 12 phút sẽ bắt đầu lúc 2:30 trưa để đi đến Trường Trung Học Santa Ana.

Lộ trình 76:
Những ngày trong tuần: Chuyến đi về hướng Đông lúc 1:44 trưa sẽ được điều chỉnh để khởi hành lúc 1:47 trưa, chuyến đi về hướng Đông lúc 2:47 chiều sẽ được điều chỉnh để khởi hành lúc 2:54 chiều và chuyến đi về hướng Tây lúc 3:49 chiều sẽ được điều chỉnh để khởi hành lúc 3:56 buổi chiều.

Lộ trình 79:
Những ngày trong tuần: Điều chỉnh lịch trình giữa ngày để đến C.E.Utt Middle School. Các chuyến đi hướng Đông bắt đầu lúc 1:58 trưa và 2:28 chiều sẽ bắt đầu lần lượt lúc 1:43 trưa và 2:23 chiều. Các chuyến đi hướng Tây khởi hành lúc 11:53 tối, 12:33 trưa, 1:15 trưa và 1:55 trưa sẽ bắt đầu lần lượt lúc 11:48 trưa, 12:18 trưa, 1:03 trưa và 1:48 trưa.