Skip to main content

OC Bus

Cải Tiến Thay Đổi Dịch Vụ Xe Buýt

Translate:
Tiếng Việt
OCTA dự tính thưc hiện các khuyến cáo của Nghiên Cứu Kết Nối Tốt Hơn trong 24 tháng tới, với những thay đổi dịch vụ dự tính vào tháng Hai, tháng Năm, tháng Tám và tháng Mười Một mỗi năm.

Cải Tiến Thay Đổi Dịch Vụ Xe Buýt Hiệu Lực bắt đầu ngày 14 tháng Năm, 2023

Cải Tiến Thay Đổi Dịch Vụ Xe Buýt tóm lược các cải tiến dịch vụ sắp tới cho OC Bus.

Thay đổi dịch vụ này sẽ gồm các thay đổi nhỏ về lịch biểu, gồm thêm các chuyến đi mới hoặc điều chỉnh các chuyến đi để kết nối tốt hơn.

Điều Chỉnh Lịch Biểu các lộ trình
29, 30, 43, 47, 54, 55, 57, 66, 82, 91, 150, 553

Để biết thông tin chi tiết về lịch trình của các tuyến, hãy gọi (714) 636-RIDE hoặc truy cập May 14 Bus Book.

May 14 Bus book


Thông tin chi tiết

Lộ trình 43:
Những ngày trong tuần Điều chỉnh các chuyến đi hướng Bắc từ 2:59 chiều thành 3:03 chiều và từ 3:19 chiều thành 3:23 chiều để phục vụ tốt hơn cho Trường Trung Học Los Amigos High School.

Lộ trình 55:
Những ngày trong tuần: Điều chỉnh các chuyến đi hướng Bắc từ 2:31 chiều thành 2:26 chiều, từ 3:01 chiều thành 2:51 chiều và từ 3:21 chiều thành 3:16 chiều để phục vụ tốt hơn Trường Trung Học Newport High School. Cải tiến số chuyến 2:30 chiều và 3:30 chiều từ 20/30 phút thành 25 phút.
Thứ Bảy: Điều chỉnh chuyến đi hướng Nam từ 4:56 sáng thành 4:41 sáng để kết nối tốt hơn với chuyến đi hướng Bắc 57, dừng lúc 5:20 sáng tại Bristol và Sunflower.
Chủ Nhật: Điều chỉnh chuyến đi hướng Nam từ 4:56 sáng thành 4:41 sáng để kết nối tốt hơn với chuyến đi hướng Bắc 57, dừng lúc 5:21 sáng tại Bristol và Sunflower.

Lộ trình 66:
Những ngày trong tuần: Cải tiến số chuyến từ 15 phút xuống 12 phút ở cả hai chiều trong thời gian từ 3:00 chiều đến 4:00 chiều.

Lộ trình 82:
Những ngày trong tuần Điều chỉnh các chuyến đi hướng Đông từ 12:33 trưa thành 12:43 trưa và 1:40 trưa thành 1:45 trưa và các chuyến đi hướng Tây từ 1:00 trưa thành 1:10 trưa và 2:14 chiều thành 2:18 chiều để phục vụ tốt hơn Trường Trung Học Trabuco Hills.

Lộ trình 91:
Những ngày trong tuần: Thêm chuyến đi mới theo hướng Bắc từ PCH và Del Obispo lúc 3:30 chiều rồi đến lúc 3:38 chiều tại Del Obispo và Dana Mesa để phục vụ Trường Trung Học Đệ Nhất Cấp Marco Forster Middle School.

Lộ trình 150:
Những ngày trong tuần Bỏ mốc thời gian theo mỗi hướng tại Fairview và Segerstrom và tại Raitt và Santa Ana.