Skip to main content

OC Bus

Cải Tiến Thay Đổi Dịch Vụ Xe Buýt

Translate:
Tiếng Việt

Có Hiệu Lực từ ngày 11 tháng Hai, 2024

Các Cải Tiến Thay Đổi Dịch Vụ Xe Buýt tóm lược những cải tiến dịch vụ sắp tới cho Xe Buýt OC. Thay đổi dịch vụ lần này sẽ có những thay đổi nhỏ về lịch biểu và lộ trình.

  • Điều Chỉnh Lịch Biểu
    35, 42, 43, 47, 55, 56, 71

ngày 11 tháng Hai, 2024 Bus book


Thông tin chi tiết

Lộ trình 42:
Những ngày trong tuần: Kéo dài lộ trình ngắn EB đầu tiên lúc 5:08 sáng đến Electric và Main

Lộ trình 47:
Những ngày trong tuần: Kéo dài lộ trình SB đầu tiên lúc 4:45 sáng đến FTC

Lộ trình 56:
Những ngày trong tuần: Bỏ lộ trình trên Chapman, Springdale, Orangewood, Valley View. Tất cả các lộ trình vào ngày trong tuần sẽ bắt đầu ở Belgrave.