Skip to main content

OC Bus

Cải Tiến Thay Đổi Dịch Vụ Xe Buýt

Translate:
Tiếng Việt

Hiệu Lực bắt đầu ngày 13 tháng Tám, 2023

Cải Tiến Thay Đổi Dịch Vụ Xe Buýt tóm lược các cải tiến dịch vụ sắp tới cho OC Bus.

Thay đổi dịch vụ này sẽ gồm các thay đổi nhỏ về lộ trình và lịch biểu, gồm thêm các chuyến đi mới hoặc điều chỉnh các chuyến đi để kết nối tốt hơn, cũng như ngưng iShuttle Lộ Trình 402C.

  • Điều Chỉnh Lịch Biểu
    1, 25, 26, 29, 30, 33, 35, 37, 47, 50, 54, 55, 60, 64, 72, 79, 83, 90, 91, 150, 473, 529, 553, 862
  • Điều Chỉnh Lộ Trình
    72, 79, 553

Để biết thông tin chi tiết về lịch trình của các tuyến, hãy gọi (714) 636-RIDE hoặc truy cập August 13 Bus Book.

August 13 Bus book


Thông tin chi tiết

Lộ trình 26:
Những ngày trong tuần: Thêm chuyến 8:02 sáng phía Đông để phục vụ tốt hơn cho California State University, Fullerton.

Lộ trình 29:
Những ngày trong tuần: Chuyến 5:12 sáng hướng Nam sẽ thành chuyến thay thế.

Lộ trình 30:
Những ngày trong tuần: Điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc. Xe buýt hướng Đông chạy từ 6:41 sáng đến 7:49 chiều và hướng Tây từ 6:19 sáng đến 7:17 tối.

Lộ trình 33:
Những ngày trong tuần: Điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc. Xe buýt hướng Bắc chạy từ 8:30 sáng 6:31 chiều và hướng Nam từ 7:17 sáng đến 5:16 chiều.

Lộ trình 35:
Những ngày trong tuần: Điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc. Xe buýt hướng Bắc chạy từ 4:36 sáng đến 8:25 tối và hướng Nam từ 5:22 sáng đến 8:37 chiều.

Lộ trình 37:
Những ngày trong tuần: Điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc. Xe buýt hướng Bắc chạy từ 4:52 sáng tới 9:17 tối và hướng Nam từ 4:23 sáng đến 9:21 tối.

Lộ trình 54:
Những ngày trong tuần: Điều chỉnh chuyến 6:09 sáng hướng Đông thành 6:14 sáng; chuyến 7:22 sáng hướng Tây thành 7:27 sáng và chuyến 8:49 sáng hướng Tây thành 8:50 sáng.

Lộ trình 72:
Tất cả các ngày: Cầu Warner Avenue hoàn tất (Dự Án Xa Lộ I-405), bỏ đường vòng.

Lộ trình 79:
Tất cả các ngày: Kéo dài lộ trình nhỏ ở đầu phía nam của lộ trình tại Newport Beach.
Những ngày trong tuần: Điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc. Xe buýt hướng Bắc chạy từ 5:41 sáng đến 9:49 tối và hướng Nam từ 5:27 sáng đến 9:11 tối.
Những ngày cuối tuần: Điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc. Xe buýt hướng Bắc chạy từ 6:36 sáng đến 7:35 tối và hướng Nam từ 6:12 sáng đến 8:12 chiều.

Lộ trình 83:
Những ngày trong tuần: Điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc. Xe buýt hướng Bắc chạy từ 4:54 sáng đến 10:53 sáng và hướng Nam từ 4:29 sáng đến 10:12 tối.

Lộ trình 90:
Thứ Bảy: Điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc. Xe buýt hướng Bắc chạy từ 5:04 sáng đến 7:47 tối và hướng Nam từ 5:01 sáng đến 9:09 tối.
Chủ Nhật: Điu chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc. Xe buýt hướng Bắc chạy từ 5:04 sáng đến 7:42 tối và hướng Nam từ 5:05 sáng đến 7:46 chiều.

Lộ trình 150
Những ngày trong tuần: Điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc. Xe buýt theo chiều kim đồng hồ chạy từ 5:22 sáng 5:10 chiều và ngược chiều kim đồng hồ từ 4:54 sáng đến 5:33 chiều.

Lộ trình 473:
Những ngày trong tuần: Điều chỉnh chuyến 8:57 sáng phía Nam thành 8:58 sáng để cải tiến kết nối với xe lửa Metrolink số 600 đến ở Trạm Tustin vào lúc 8:58 sáng.

Lộ trình 529:
Những ngày trong tuần: Điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc. Xe buýt hướng Bắc chạy từ 6:11 sáng đến 6:13 chiều và hướng Nam từ 6:04 sáng đến 6:12 chiều.

Lộ trình 553:
Tất cả các ngày: Kéo dài lộ trình nhỏ tại đầu phía nam của lộ trình gần South Coast Plaza. Thêm trạm dừng phía Bắc và phía Nam tại MacArthur/Bristol.
Những ngày trong tuần: Điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc. Xe buýt hướng Bắc chạy từ 5:52 sáng đến 7:02 tối và hướng Nam từ 5:52 sáng đến 7:02 tối.