Rider Alerts - Cải tiến dịch vụ

Skip navigation Reduce Motion High Contrast Careers Contact Us
 • Cải tiến dịch vụ

 • October 10, 2021 Fall Service Change

  Yêu Cầu Đeo Khẩu Trang Khi Đi Trên Xe OC Bus
  Sự an toàn của quý vị là ưu tiên hang đầu của OCTA khi chúng tôi tiếp tục tuân theo các yêu cầu và hướng dẫn về y tế từ cơ quan có thẩm quyền liên bang, tiểu bang và địa phương. Khẩu trang vẫn là yêu cầu bắt buộc khi đi OC Bus và tất cả các phương tiện giao thông công cộng khác, theo hướng dẫn của liên bang.

  Cải Thiện Dịch Vụ Tháng 10

  Các Cải Thiện Về Dịch Vụ Ngày 10 Tháng 10 sẽ đem đến nhiều điều chỉnh lịch trình khác nhau, nhiều cải thiện và bổ sung dịch vụ cho một số tuyến xe.

  • Hơn 100 Chuyến Được Bổ Sung Trên Những Tuyến Xe Phổ Biến
   25, 26, 30, 33, 35, 43, 46, 47, 54, 55, 57, 59, 60, 66, 71, 79, 82, 83, 89, 91, 129, 143, 153
  • 10 Tuyến Xe Với Tần Suất Được Cải Thiện
   30, 35, 59, 60, 72, 76, 83, 86, 89, 91
  • 21 Tuyến Xe Được Mở Rộng Số Giờ Hoạt Động
   25, 30, 33, 35, 46, 50, 54, 55, 56, 59, 60, 71, 76, 79, 83, 86, 89, 91, 129, 143, 153
  • 11 Tuyến Xe Tiếp Tục Tạm Thời Ngưng Hoạt Động
   53X, 57X, 64X, 206, 213, 529, 701, 721, 794 và iShuttle Routes 402C và 404E

  Tuyến 25:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Bắc từ 5:37 sáng – 9:57 tối và về phía Nam từ 5:03 sáng – 9:26 tối; bổ sung 3 chuyến về phía Bắc và 2 chuyến về phía Nam.

  Tuyến 26:
  Các ngày trong tuần: Có hiệu lực từ ngày 25 tháng 10, 2021 - Điều chỉnh chuyến đi Hướng Đông (EastBound) từ 5:50 sáng thành 5:51 sáng để kết nối với các chuyến tàu Metrolink #701 và #601; điều chỉnh chuyến Eastbound 7:35 sáng thành 7:40 sáng để kết nối với các chuyến tàu Metrolink # 683 và # 607; điều chỉnh chuyến đi hướng Tây (Westbound) 9:55 sáng thành 9:50 sáng để kết nối với Đường đi hướng Nam 543; thêm chuyến đi Hướng Đông mới lúc 7:35 sáng để kết nối với tàu Metrolink #705.

  Tuyến 30:
  Các ngày trong tuần: Cải thiện tần suất; mở rộng thời gian hoạt động về phía Đông từ 5:48 sáng – 8:19 tối và về phía Tây từ 5:50 sáng – 8:19 tối; bổ sung 5 chuyến về phía Đông và 3 chuyến về phía Tây.

  Tuyến 33:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Bắc từ 5:38 sáng – 8:32 tối và về phía Nam từ 5:32 sáng – 7:14 tối; bổ sung 4 chuyến về phía Bắc và 3 chuyến về phía Nam.

  Tuyến 35:
  Các ngày trong tuần: Cải thiện tần suất; mở rộng thời gian hoạt động về phía Bắc từ 4:36 sáng – 8:23 tối và về phía Nam từ 5:13 sáng – 8:29 tối; bổ sung 5 chuyến về phía Bắc và 4 chuyến về phía Nam.

  Tuyến 43:
  Các ngày trong tuần: Bổ sung 1 chuyến về phía Bắc lúc 2:51 chiều đi đến Los Amigos High School.

  Tuyến 46:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Đông từ 5:21 sáng – 10:07 tối và về phía Tây từ 5:00 sáng – 9:42 tối; bổ sung 1 chuyến về phía Đông và 2 chuyến về phía Tây.

  Tuyến 47:
  Các ngày trong tuần: Bổ sung 2 chuyến về phía Bắc (lúc 3:06 chiều và 3:20 chiều) và 2 chuyến về phía Nam (lúc 8:40 sáng ngày thứ Hai và 7:07 và 7:40 sáng từ thứ Ba – thứ Sáu) đi đến Godinez High School.

  Tuyến 50:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Đông từ 4:11 sáng – 12:48 sáng và về phía Tây từ 3:48 sáng – 12:23 sáng.

  Tuyến 54:
  Các ngày trong tuần: Bổ sung 1 chuyến về phía Đông lúc 4:57 chiều để kết nối với tàu Metrolink #604 và 2 chuyến về phía Tây lúc 6:54 sáng để kết nối với tàu Metrolink #605 và lúc 7:50 sáng để kết nối với tàu Metrolink #809.

  Tuyến 55:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Bắc từ 4:19 sáng – 10:02 tối và về phía Nam từ 4:13 sáng – 10:25 tối; bổ sung 1 chuyến về phía Bắc (lúc 1:52 chiều ngày thứ Hai và 1:42 chiều từ thứ Ba – thứ Sáu) đi đến Newport Harbor High School.

  Tuyến 56:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Đông từ 4:29 sáng – 8:43 tối và về phía Tây từ 5:10 sáng – 8:46 tối; bổ sung 11 chuyến về phía Đông và 9 chuyến về phía Tây.

  Tuyến 57:
  Các ngày trong tuần: Bổ sung 1 chuyến về phía Bắc lúc 2:36 chiều đi đến Mendez Intermediate School.

  Tuyến 59:
  Các ngày trong tuần: Cải thiện tần suất; mở rộng thời gian hoạt động về phía Bắc từ 4:45 sáng – 10:07 tối và về phía Nam từ 5:36 sáng – 9:36 tối; bổ sung 6 chuyến về phía Bắc và 4 chuyến về phía Nam.

  Tuyến 60:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Đông từ 3:37 sáng – 12:27 sáng và về phía Tây từ 4:07 sáng – 12:35 sáng; bổ sung 1 chuyến về phía Đông (lúc 2:47 chiều ngày thứ Hai và 1:42 chiều từ thứ Ba – thứ Sáu) đi đến Westminster & Bolsa Grande High School.

  Tuyến 66:
  Các ngày trong tuần: Bổ sung 1 chuyến buổi sáng về phía Đông (2:44 chiều) và 1 chuyến buổi chiều về phía Tây (3:40 chiều) đi đến La Quinta High School

  Tuyến 71:
  Các ngày trong tuần: Bổ sung 1 chuyến về phía Bắc và 2 chuyến về phía Nam.

  Tuyến 76:
  Các ngày trong tuần: Cải thiện tần suất.

  Tuyến 79:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Bắc từ 5:58 sáng – 9:42 tối và về phía Nam từ 5:26 sáng – 9:12 tối; bổ sung 2 chuyến về phía Bắc và 1 chuyến về phía Nam.

  Tuyến 82:
  Các ngày trong tuần: Bổ sung 1 chuyến về phía Đông (lúc 1:12 chiều ngày thứ Hai và 3:23 chiều từ thứ Ba – thứ Sáu) đi đến Trabuco High School

  Tuyến 83:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Bắc từ 4:49 sáng – 10:53 tối và về phía Nam từ 4:41 sáng – 10:22 tối; bổ sung (1) chuyến buổi chiều về phía Nam lúc 4:57 chiều đi đến OC School of the Arts.

  Tuyến 86:
  Các ngày trong tuần: Cải thiện tần suất; mở rộng thời gian hoạt động về phía Đông từ 5:42 sáng – 7:48 tối và về phía Tây từ 6:11 sáng – 8:19 tối.

  Tuyến 89:
  Các ngày trong tuần: Cải thiện tần suất; mở rộng thời gian hoạt động về phía Bắc từ 5:30 sáng – 8:41 tối và về phía Nam từ 5:05 sáng – 8:52 tối; bổ sung 8 chuyến về phía Bắc và 9 chuyến về phía Nam.
  Cuối tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Bắc từ 5:47 sáng – 8:31 tối và về phía Nam từ 4:57 sáng – 7:40 tối.

  Tuyến 91:
  Các ngày trong tuần: Cải thiện tần suất; mở rộng thời gian hoạt động về phía Bắc từ 5:30 sáng – 8:56 tối và về phía Nam từ 5:30 sáng – 8:57 tối; bổ sung 5 chuyến về phía Bắc và 4 chuyến về phía Nam.

  Tuyến 129:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Đông từ 5:01 sáng – 8:30 tối và về phía Tây từ 5:57 sáng – 8:26 tối; bổ sung 1 chuyến về phía Tây.

  Tuyến 143:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Đông từ 5:09 sáng – 9:24 tối và về phía Tây từ 5:10 sáng – 9:26 tối; bổ sung 3 chuyến về phía Đông và 2 chuyến về phía Tây.

  Tuyến 153:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Bắc từ 6:00 sáng – 8:00 tối và về phía Nam từ 6:00 sáng – 8:00 tối; bổ sung 1 chuyến về phía Bắc và 1 chuyến về phía Nam.


  Để biết thông tin chi tiết về lịch trình của các tuyến, hãy gọi 714-636-RIDE hoặc truy cập eBusbook


  Có thêm nhiều dịch vụ, cải tiến,
  tiện lợi và tiết kiệm!
  100 Added Trips icon
  100+ Chuyến được
  Bổ Sung Trên Những Tuyến Xe Phổ Biến
  10 Routes Improved icon
  10 Tuyến Xe Với
  Tần Suất Được Cải Thiện
  21 Routes Expanded hours icon
  21 Tuyến Xe
  Với Số Giờ Hoạt Động Mở Rộng
  Youth 18 and under Ride FREE
  Miễn Phí Cho Thanh Thiếu Niên Từ 18
  Tuổi Trở Xuống
  Save 40% with New Welcome Pass
  40% TIẾT KIỆM VỚI VÉ
  WELCOME PASS MỚI!
Get Connected