Rider Alerts - Cải tiến dịch vụ

Skip navigation Reduce Motion High Contrast Careers Contact Us
 • Cải tiến dịch vụ

 • Beginning August 15
  More service, improvements, convenience, savings

  Yêu Cầu Đeo Khẩu Trang Khi Đi Trên Xe OC Bus
  Sự an toàn của quý vị là ưu tiên hang đầu của OCTA khi chúng tôi tiếp tục tuân theo các yêu cầu và hướng dẫn về y tế từ cơ quan có thẩm quyền liên bang, tiểu bang và địa phương. Khẩu trang vẫn là yêu cầu bắt buộc khi đi OC Bus và tất cả các phương tiện giao thông công cộng khác, theo hướng dẫn của liên bang.

  Cải Thiện Dịch Vụ Tháng 8

  Với số lượng hành khách gia tăng do bỏ lệnh ở nhà, thay đổi dịch vụ đặc biệt vào tháng 8 sẽ đem đến nhiều điều chỉnh lịch trình khác nhau, nhiều cải thiện và bổ sung dịch vụ cho một vài lộ trình

  • 289 Chuyến được Bổ Sung Trên Những Tuyến Xe Phổ Biến
   1, 26, 37, 38, 42, 43, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 60, 70, 72, 83, 90, 543, 862
  • 14 Tuyến Xe Với Tần Suất Được Cải Thiện
   1, 26, 37, 38, 42, 47, 50, 53, 56, 70, 72, 90, 543, 862
  • 19 Tuyến Xe Với Số Giờ Hoạt Động Mở Rộng
   26, 37, 38, 42, 43, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 64, 66, 70, 72, 83, 90, 543, 862
  • 2 Tuyến Xe Trở Lại Hoạt Động
   150 & 560
  • 9 Tuyến Xe Tiếp Tục Tạm Thời Ngưng Hoạt Động
   53X, 57X, 64X, 206, 213, 529, 701, 721, 794

  Tuyến 1:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Bắc từ 5:37 sáng – 7:31 tối và về phía Nam từ 7:19 sáng – 8:11 tối; bổ sung 2 chuyến về phía Nam.

  Tuyến 25:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Bắc từ 6:57 sáng – 6:34 tối và về phía Nam từ 6:18 sáng – 7:18 tối; bổ sung 3 chuyến về phía Bắc và 3 chuyến về phía Nam.

  Tuyến 26:
  Các ngày trong tuần: Cải thiện tần suất; mở rộng thời gian hoạt động về phía Đông từ 5:50 sáng – 10:18 tối và về phía Tây từ 5:50 sáng – 10:18 tối; bổ sung 9 chuyến về phía Đông và 11 chuyến về phía Tây.

  Tuyến 29:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Bắc từ 4:07 sáng – 12:01 sáng và về phía Nam từ 4:28 sáng – 11:53 tối; bổ sung 1 chuyến về phía Bắc và 1 chuyến về phía Nam.

  Tuyến 37:
  Các ngày trong tuần: Cải thiện tần suất; mở rộng thời gian hoạt động về phía Bắc từ 4:46 sáng – 9:22 tối và về phía Nam từ 4:45 sáng – 9:21 tối; bổ sung 9 chuyến về phía Bắc và 7 chuyến về phía Nam.

  Tuyến 38:
  Các ngày trong tuần: Cải thiện tần suất; mở rộng thời gian hoạt động về phía Đông từ 4:32 sáng – 9:13 tối và về phía Tây từ 5:10 sáng – 9:18 tối; bổ sung 7 chuyến về phía Đông và 9 chuyến về phía Tây.

  Tuyến 42:
  Các ngày trong tuần: Cải thiện tần suất; mở rộng thời gian hoạt động về phía Đông từ 5:08 sáng – 10:41 tối và về phía Tây từ 4:54 sáng – 10:44 tối; bổ sung 7 chuyến về phía Đông và 5 chuyến về phía Tây.

  Tuyến 43:
  Các ngày trong tuần: Cải thiện tần suất; mở rộng thời gian hoạt động về phía Bắc từ 4:45 sáng – 10:07 tối và về phía Nam từ 5:36 sáng – 9:36 tối; bổ sung 6 chuyến về phía Bắc và 4 chuyến về phía Nam.

  Tuyến 47:
  Các ngày trong tuần: Cải thiện tần suất; mở rộng thời gian hoạt động về phía Bắc từ 3:35 sáng – 10:14 tối và về phía Nam từ 4:45 sáng – 10:00 tối; bổ sung 5 chuyến về phía Bắc và 5 chuyến về phía Nam.

  Tuyến 50:
  Các ngày trong tuần: Cải thiện tần suất; mở rộng thời gian hoạt động về phía Đông từ 4:08 sáng – 12:48 sáng và về phía Tây từ 3:47 sáng – 12:23 sáng; bổ sung 3 chuyến về phía Đông và 6 chuyến về phía Tây.

  Tuyến 53:
  Các ngày trong tuần: Cải thiện tần suất; mở rộng thời gian hoạt động về phía Bắc từ 4:11 sáng – 11:44 tối và về phía Nam từ 4:04 sáng – 12:00 sáng; bổ sung 9 chuyến về phía Bắc và 12 chuyến về phía Nam.

  Tuyến 54:
  Các ngày trong tuần: Cải thiện tần suất; mở rộng thời gian hoạt động về phía Đông từ 5:05 sáng – 9:46 tối và về phía Tây từ 4:22 sáng – 9:49 tối; bổ sung 4 chuyến về phía Đông và 5 chuyến về phía Tây.

  Tuyến 55:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Bắc từ 4:20 sáng – 10:05 tối và về phía Nam từ 4:20 sáng – 10:32 tối; bổ sung 2 chuyến về phía Bắc và 3 chuyến về phía Nam.

  Tuyến 56:
  Các ngày trong tuần: Cải thiện tần suất; mở rộng thời gian hoạt động về phía Đông từ 4:43 sáng – 8:45 tối và về phía Tây từ 4:33 sáng – 8:45 tối; bổ sung 11 chuyến về phía Đông và 9 chuyến về phía Tây.

  Tuyến 60:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Đông từ 4:00 sáng – 12:31 sáng và về phía Tây từ 4:07 sáng – 12:38 sáng.

  Tuyến 64:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Đông từ 4:22 sáng – 10:53 tối và về phía Tây từ 4:55 sáng – 10:53 tối; bổ sung 2 chuyến về phía Đông.

  Tuyến 66:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Đông từ 4:49 sáng – 10:32 tối và về phía Tây từ 4:09 sáng – 10:36 tối; bổ sung 3 chuyến về phía Đông và 3 chuyến về phía Tây.

  Tuyến 70:
  Các ngày trong tuần: Cải thiện tần suất; mở rộng thời gian hoạt động về phía Đông từ 4:37 sáng – 9:16 tối và về phía Tây từ 4:32 sáng – 9:32 tối; bổ sung 5 chuyến về phía Đông và 5 chuyến về phía Tây.

  Tuyến 72:
  Các ngày trong tuần: Cải thiện tần suất; mở rộng thời gian hoạt động về phía Đông từ 5:09 SA sáng – 9:16 tối và về phía Tây từ 5:03 SA sáng – 9:32 tối; bổ sung 6 chuyến về phía Đông và 6 chuyến về phía Tây.

  Tuyến 83:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Bắc từ 4:49 sáng – 10:53 tối và về phía Nam từ 4:41 sáng – 10:22 tối; bổ sung 2 chuyến về phía Bắc và 1 chuyến về phía Nam.

  Tuyến 90:
  Các ngày trong tuần: Cải thiện tần suất; mở rộng thời gian hoạt động về phía Bắc từ 5:10 sáng – 9:01 tối và về phía Nam từ 5:20 sáng – 9:12 tối; bổ sung 8 chuyến về phía Bắc và 8 chuyến về phía Nam.

  Tuyến 543:
  Các ngày trong tuần: Cải thiện tần suất; mở rộng thời gian hoạt động về phía Bắc từ 5:14 sáng – 6:24 tối và về phía Nam từ 5:20 sáng – 6:33 tối.


  Để biết thông tin chi tiết về lịch trình của các tuyến, hãy gọi 714-636-RIDE hoặc truy cập eBusbook


  Có thêm nhiều dịch vụ, cải tiến,
  tiện lợi và tiết kiệm!
  289 Added Trips icon
  289 Chuyến được
  Bổ Sung Trên Những Tuyến Xe Phổ Biến
  14 Routes Improved icon
  14 Tuyến Xe Với
  Tần Suất Được Cải Thiện
  19 Routes Expanded hours icon
  19 Tuyến Xe
  Với Số Giờ Hoạt Động Mở Rộng
  2 Routes Return icon
  2 Tuyến Xe Trở Lại Hoạt Động
  Tuyến 150 & 560
  40% Savings icon
  40% TIẾT KIỆM VỚI VÉ
  WELCOME PASS MỚI!
Get Connected