Rider Alerts - Cải tiến dịch vụ

Skip navigation Reduce Motion High Contrast Careers Contact Us
 • Cải Tiến Thay Đổi Dịch Vụ Xe Buýt

 • Các Cải Tiến Thay Đổi Dịch Vụ Xe Buýt
  Có Hiệu Lực từ ngày 12 tháng Hai, 2023

  Cải tiến dịch vụ xe buýt tháng Hai 2023 bao gồm thực hiện giai đoạn đầu tiên của chương trình dịch vụ sau cùng cho Nghiên Cứu Kết Nối Tốt Hơn (Making Better Connections Study). Các thay đổi bao gồm tái cấu trúc một số lộ trình Xe Buýt OC, cải tiếng tần suất phục vụ trên một số lộ trình, và điều chỉnh một chút thời biểu để cải tiến phẩm chất dịch vụ và độ tin cậy để thực thi những thay đổi theo đường hướng giao thông. OCTA dự tính thưc hiện các khuyến cáo của Nghiên Cứu Kết Nối Tốt Hơn trong 24 tháng tới, với những thay đổi dịch vụ dự tính vào tháng Hai, tháng Năm, tháng Tám và tháng Mười Một mỗi năm.

  Sau đây là tóm lược các tải tiến dịch vụ sắp tới cho Xe Buýt OC. Thay đổi dịch vụ lần này sẽ có thay đổi về lịch biểu bao gồm thêm những chuyến đi mới, các hướng lộ trình mới, ngưng vĩnh viễn lộ trình Express và OC Express và ngưng các Lộ trình 153 và 463.

  Điều Chỉnh Lịch Biểu
  1, 25, 26, 29, 35, 37, 38, 42, 43, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 64, 66, 70, 71, 72, 79, 82, 83, 86, 90, 123, 129, 143, 543, 553, 560

  Điều Chỉnh Tuyến Đường
  25, 35, 37, 43, 47, 70, 72, 79, 83, 553, 560

  Các Tuyến Đường Mới Ngưng Hoạt Động
  153, 463

  Các Tuyến Đường Ngưng Hoạt Động Vĩnh Viễn
  53X, 57X, 64X, 206, 213, 701, 721, 794


  Để biết thông tin chi tiết về lịch trình của các tuyến, hãy gọi 714-636-RIDE hoặc truy cập February 12 eBusbook


  Thông tin chi tiết

  Tuyến đường 1:
  Những ngày trong tuần: Điều chỉnh lộ trình hướng Nam lúc 7:17 sáng thành 7:13 sáng để cải tiến kết nối với Tuyến đường 72 ở Warner và PCH. Điều chỉnh lộ trình hướng Nam để cải tiến kết nối với Tuyến đường 57 tại Trung Tâm Chuyên Chở Newport.

  Tuyến đường 25:
  Những ngày trong tuần: Tuyến đường sẽ được điều chỉnh lại để kết thúc ở Fullerton Park and Ride và sẽ không phục vụ Trạm Buena Park Metrolink nữa. Thêm 2 lộ trình hướng Bắc và 2 lộ trình hướng Nam. Cải tiến từ 55 phút thành 50 phút một chuyến.
  Những ngày cuối tuần Lịch biểu được điều chỉnh để bắt đầu sớm hơn và kết thúc trễ hơn. Thêm 5 lộ trình hướng Bắc và 4 lộ trình hướng Nam.

  Tuyến đường 26:
  Những ngày cuối tuần: Lịch biểu được điều chỉnh để bắt đầu sớm hơn và kết thúc trễ hơn. Thêm 3 lộ trình hướng Bắc và 3 lộ trình hướng Nam.

  Tuyến đường 35:
  Tất cả các ngày: Tuyến đường sẽ được điều chỉnh lại và sẽ không phục vụ vùng Commonwealth ở Fullerton nữa.

  Tuyến đường 37:
  Những ngày cuối tuần: Thêm 2 lộ trình hướng Bắc và 2 lộ trình hướng Nam. Ngưng hoạt động Ellis Loop

  Tuyến đường 42:
  Những ngày trong tuần Thêm lộ trình hướng Đông mới lúc 3:30 chiều cho Trường Trung Học Los Alamitos và một lộ trình hướng Tây lúc 7:00 sáng cho các Trường Trung Học Los Alamitos và Anaheim.

  Tuyến đường 43:
  Những ngày cuối tuần Điều chỉnh từ 16 phút một chuyến thành 15 phút và 30 phút một chuyến. Thêm 18 lộ trình hướng Bắc và 19 lộ trình hướng Nam để cung cấp dịch vụ cải tiến sau khi bỏ dịch vụ vào các ngày cuối tuần của tuyến đường 543.

  Tuyến đường 47:
  Tất cả các ngày: Ngưng hoạt động tuyến đường thay thế trên Victoria Street ở Costa Mesa và kết thúc tuyến đường ở Balboa và 23rd, ngưng dịch vụ đi Ocean Front và Palm ở Balboa Island.
  Những ngày cuối tuần Thêm 1 lộ trình hướng Bắc và 1 lộ trình hướng Nam.

  Tuyến đường 56:
  Những ngày trong tuần Điều chỉnh lộ trình lúc 5:47 sáng thành 5:43 sáng để kết nối với xe lửa Metrolink ML 601 ở Trung Tâm Chuyên Chở Orange.

  Tuyến đường 60:
  Những ngày trong tuần Điều chỉnh hướng lộ trình để cung cấp dịch vụ cải tiến cho 7th and Channel sau khi bỏ các lộ trình vào ngày trong tuần do tuyến đường 560 phục vụ trước đây.
  Những ngày cuối tuần Thêm 3 lộ trình hướng Đông và 2 lộ trình hướng Tây. Cải tiến từ 60/30/15/30/60 phút thành 30/15/30/60 phút một chuyến.

  Tuyến đường 70:
  Những ngày trong tuần Thêm các lộ trình hướng Đông mới lúc 3:24 chiều và hướng Tây mới lúc 7:15 sáng cho Trường Trung Học Godinez. Cải tiến từ 25/50 phút thành 20/40 phút một chuyến. Thêm 11 lộ trình hướng Đông và 11 lộ trình hướng Tây.
  Những ngày cuối tuần Cải tiến từ 30/60 phút thành 40 phút một chuyến.

  Tuyến đường 72:
  Tất cả các ngày: Tuyến đường kéo dài đến Trạm Tustin Metrolink.
  Những ngày trong tuần Cải tiến từ 31 phút thành 29 phút một chuyến. Thêm 2 lộ trình hướng Đông và 2 lộ trình hướng Tây.
  Những ngày cuối tuần Điều chỉnh số lần từ 50 phút lên 55 phút.

  Tuyến đường 79:
  Tất cả các ngày: Bỏ tuyến đường thay thế.

  Tuyến đường 82:
  Những ngày trong tuần Thêm lộ trình hướng Tây lúc 7:50 sáng và điều chỉnh lộ trình lúc 3:20 chiều thành 3:33 chiều cho Trường Trung Học Trabuco Hills.

  Tuyến đường 83:
  Tất cả các ngày: Tuyến đường kéo dài đến Fullerton Park and Ride.

  Tuyến đường 90:
  Những ngày trong tuần Thêm lộ trình hướng Bắc lúc 3:15 chiều cho Trường Trung Học Dana Hills.

  Tuyến đường 129:
  Những ngày trong tuần Cải tiến từ 55 phút thành 46 phút một chuyến. Thêm 3 lộ trình hướng Đông và 4 lộ trình hướng Tây.

  Tuyến đường 143:
  Những ngày trong tuần: Cải tiến từ 50 phút thành 46 phút một chuyến. Thêm 2 lộ trình hướng Đông và 2 lộ trình hướng Tây.

  Tuyến đường 153:
  Tất cả các ngày: Tuyến đường ngưng hoạt động. Xem các tuyến đường 50, 57 và 59 để biết các kết nối khả dĩ.

  Tuyến đường 463:
  Những ngày trong tuần Tuyến đường ngưng hoạt động. Xem các tuyến đường 553 và 862 để biết các kết nối khả dĩ.

  Tuyến đường 543:
  Những ngày cuối tuần Ngưng dịch vụ vào những ngày cuối tuần. Dịch vụ dọc lộ trình do Tuyến đường 43 cung cấp.

  Tuyến đường 553:
  Những ngày trong tuần Kéo dài tuyến đường đến South Coast Plaza.

  Tuyến đường 560:
  Những ngày trong tuần Ngưng dịch vụ đến Long Beach bằng tuyến đường kết thúc ở Locust và Main ở Westminster. Dịch vụ đến 7th and Channel ở Long Beach do Tuyến đường 60 cung cấp.

Get Connected