Orange County Transportation Authority

Route 273


Route 273 Proposal

State Route 73 (SR-73) is a toll road providing an alternative route from South Orange County residential areas to employment centers in the central and northern parts of the county. The new Route 273 would travel along the SR-73 from the Laguna Niguel/Mission Viejo Metrolink Station to the Irvine Business Complex and South Coast Metro employment centers, with an intermediate stop in the Aliso Viejo Town Center area. Route 273 would be an express bus service operating weekdays with two peak-direction trips in the a.m. and p.m. The service would begin in October 2013 at the local fare

Click to enlarge.

Ruta 273 Propuesta

La Ruta Estatal 73 (SR-73) es una carretera con peaje que brinda una ruta alternativa desde las áreas residenciales del Sur del Condado de Orange, a los centros de empleo en las partes central y norte del condado. La nueva Ruta 273 irá a lo largo de SR-73 desde la estación Laguna Niguel/Mission Viejo de Metrolink hasta Irvine Business Complex y los centros de empleo en South Coast Metro, con una parada intermedia en la zona de Aliso Viejo Town Center. La Ruta 273 será un servicio de autobús expreso que operará los días de semana con dos viajes en dirección al tránsito en horas pico por la mañana y dos viajes por la tarde. El servicio comenzaría en octubre de 2013 con la tarifa local.

Click to enlarge.

Tuyến 273 Được Đề Nghị

Tuyến 73 của Tiểu Bang (SR-73) là một con đường phải trả lệ phí cung cấp một tuyến đường thay thế từ khu dân cư Quận South Orange tới các trung tâm việc làm ở trung tâm và các phần phía bắc của quận. Tuyến 273 mới sẽ di chuyển dọc theo SR-73 từ Laguna Niguel/Mission Viejo Metrolink Station tới Irvine Business Complex và các trung tâm việc làm South Coast Metro, với trạm dừng trung gian ở vùng Aliso Viejo Town Center. Tuyến 273 sẽ là một dịch vụ xe buýt tốc hành hoạt động vào ngày thường với hai chuyến đi định hướng cao điểm vào buổi sáng và buổi chiều. Dịch vụ sẽ bắt đầu vào Tháng Mười 2013 với lộ phí địa phương.

Click to enlarge.